Chaang Chiia Factory - Phase 2

Accessories Factory - Ben Luc, Long An

BW Bau Bang 6

Facrory - Bau Bang, Binh Duong

BW Xenia 1 Factory

Factory - Xuyen A Industrial Park

Sakai Chemical Factory

Chemical Factory - Ben Cat, Binh Duong

NAOH Production Factory

Steel Building - Bao Lam, Lam Dong

AA Factory

AA Factory - Tay Ninh province

KCS -Long An

Office & Factory - Long An Province

Factory - Tay Ninh Province

Textile Factory - Tay Ninh province