SÀN THÉP

Hệ kết cấu sàn thép tiêu chuẩn bao gồm một sàn thép được hỗ trợ bởi các dầm phụ được liên kết vào các dầm chính của sàn thép. Các dầm chính cũng có thể được đỡ bởi các cột giữa nếu chịu tác động của tải trọng thiết kế. Cánh trên cùng của các dầm phụ bằng mặt với cánh trên cùng của dầm. Có 3 lựa chọn:

Có 3 lựa chọn:

  • Sàn bê tông cốt thép sử dụng tấm tôn đỡ
  • Sàn sử dụng tấm thép
  • Sàn sử dụng tấm lưới sắt mạ kẽm

1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP SỬ DỤNG TÔN DECKING