AME BUILDING - MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 3

Dự án AME Building - mở rộng giai đoạn 3

PPF WH

Dự án PPF WH

TEXCAWALL

Dự án Texcawall

MAKRO PINKLAOW

Dự án Makro Pinklaow

MAKRO KORAT

Dự án Makro Korat

DELASOL

Delasol _ Quận 4, TP.HCM

SPORT CENTER

Dự án Kết cấu thép Sport Center

NHÀ XƯỞNG - TÂY NINH

Dệt nhuộm - Tây Ninh

EGG STORAGE

Xuất khẩu kết cấu thép - Philippines

NHÀ KHO

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan