AME BUILDING - MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 3

Dự án AME Building - mở rộng giai đoạn 3

PPF WH

Dự án PPF WH

TEXCAWALL

Dự án Texcawall

MAKRO PINKLAOW

Dự án Makro Pinklaow

MAKRO KORAT

Dự án Makro Korat

SPORT CENTER

Dự án Kết cấu thép Sport Center

EGG STORAGE

Xuất khẩu kết cấu thép - Philippines

NHÀ KHO

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan